Algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen

1.1. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van kracht vanaf de ondertekening van een bestelformulier voor dienstverlening of levering van goederen, of vanaf de levering van goederen en/of diensten, of vanaf de facturatie ervan, welke er ook eerst gebeurt.

1.2. Bij afwezigheid van een geldig ondertekend contract, wordt de contractuele relatie tussen Consuma BVBA en zijn klanten volledig bepaald door de hierin beschreven voorwaarden.

1.3. Alle vroegere mondelinge of schriftelijke afspraken en overeenkomsten met betrekking tot het voorwerp van deze Verkoopsvoorwaarden, worden als nietig beschouwd en vervangen door de voorwaarden hierin vermeld. Geldige, getekende contracten worden aangevuld door deze bepalingen.

1.4. De overeenkomst wordt aangegaan op basis van die prijzen en tarieven geldig op de daturn van ondertekening van het bestelformulier waarop deze Verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn.

1.5. Bij annulering van een bestelling door de klant zullen reeds gemaakte kosten door Consuma BVBA voor het uitvoeren van deze bestelling steeds doorgerekend worden aan de klant, ongeacht het bedrag van de bestelling of het bedrag van deze kosten.

2. Diensten

2.1. Alle diensten geleverd door Consuma BVBA zijn onderhevig aan deze Algemene Voorwaarden.

2.2. Bij aanvraag van een offerte voor deze diensten worden niet-limitatieve prijsramingen opgegeven. Een afwijking tussen offertebedrag en werkelijk gefactureerd bedrag zal nooit aanleiding geven tot nietigverklaring van deze overeenkomst, of tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant.

2.3. Alle offerten zijn geldig gedurende 14 kalenderdagen tenzij anders vermeld. Bij aanvaarding van de offerte door de klant zal steeds een bestelbon opgemaakt worden.

2.4. Bij ondertekening van een bestelbon voor diensten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, kan tot 50% van het offertebedrag als voorschot gefactureerd voorden door Consuma BVBA.

2.5. Bij afwerking van de geleverde diensten wordt het volledige verschuldigde bedrag gefactureerd, verrninderd door het eventueel reeds betaalde voorschot.

2.6. Alle kosten die door Consuma BVBA gemaakt worden voor de ontwikkeling van specifieke toepassingen, inclusief licenties voor aanschaf en gebruik van software, blijven ten laste van de klant, tenzij dit anders schriftelijk overeengekomen wordt.

2.7. Diensten die over een periode van meer dan 30 kalenderdagen lopen kunnen door Consuma BVBA maandelijks gefactureerd worden in functie van het verloop van de werken.

3. Goederen

3.1. Alle goederen geleverd door Consuma BVBA zijn onderhevig aan deze Algemene Voorwaarden,

3.2. Bij aanvraag van een offerte voor deze goederen worden niet-limitatieve prijsramingen opgegeven. Een afwijking tussen offertebedrag en werkelijk gefactureerd bedrag zal nooit aanleiding geven tot nietigverklaring van deze overeenkomst, of tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant,

3.3. Alle offerten zijn geldig gedurende 14 kalenderdagen tenzij anders vermeld.

3.4. Bestellingen van meer clan 500,00Ä excl. BTW dienen steeds te gebeuren door middel van een bestelbon. Hierbij kan Consuma BVBA de klant vragen een bedrag van 30% van het offertebedrag als voorschot betalen.

3.5. Goederen worden steeds en uitdrukkelijk vervoerd op kosten en risico van de klant

3.6. Bij levering van de bestelde goederen wordt het volledige verschuldigde bedrag gefactureerd. De klant dient het resterende bedrag te betalen volgens de betalingsvoorwaarden vermeld op de factuur.

3.7. Geleverde goederen blijven eigendorn van Consuma BVBA tot de volledige betaling van het volledige verschuldigde bedrag (basisbedrag vermeerderd met nalatigheidsinteresten en kosten) heeft plaatsgevonden. De klant verbindt zich ertoe de geleverde goederen in originele staat te bewaren tot dat de volledige betaling uitgevoerd is. Bij niet betaling van de factuur na de 10de dag na verzending van een aangetekende aanmaning, kan Consuma BVBA de teruggave van de goederen eisen en de overeenkomst ontbinden van rechtswege door middel van een eenvoudig aangetekend schrijven. Deze ontbinding ontslaat de klant niet van enige verantwoordelijkheid tot betaling van kosten en nalatigheidsinteresten.

4. Klachten

4.1. Klachten betreffende de geleverde goederen en/of diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij Consuma toekomen binnen de 7 dagen na levering. Verborgen gebreken dienen gemeld te worden binnen de zeven dagen na ontdekking.

5. Betalingsmodaliteiten

5.1. De facturen van Consuma BVBA zijn contant betaalbaar tenzij anders vermeld op de factuur.

5.2. Het niet betalen van de factuur op de vervaldag, stelt de klant van rechtswege, automatisch en zonder aanmaning in gebreke en brengt de aanrekening van verwijlintresten, berekend op basis van de referte interestvoet van de Europese Centrale Bank met zich mee, met een minimum van 5% op jaarbasis.

5.3. Het bedrag van de factuur wordt automatisch, zonder ingebrekestelling, hij de eerste aanmaning verhoogd met 10% en een rminimurn van 25 EUR als schadeloosstelling voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.

5.4. Consuma BVBA houdt zich het recht voor, een rnaximurn factuurbedrag te bepalen afhankelijk van de betalingen van de klant. Indien dit maximum bereikt wordt, kan de klant tijdelijk geen verdere betaalbare diensten aanvragen of verdere betaalbare transacties doorvoeren tot betaling van de uitstaande factuur of facturen.

6. Wijzigingen

6.1. Consuma BVBA mag te allen tijde, om organisatorische of technische redenen, de technische specificaties of eigenschappen van haar diensten veranderen. De klant wordt hiervan voorafgaand op de hoogte gebracht indien deze verandering zijn gebruik van de diensten beÔnvloedt. Bij hoogdringendheid wordt de klant niet later clan ťťn week na de verandering op de hoogte gebracht, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vergoeding.

6.2. Consuma BVBA behoudt zich het recht voor prijzen en tarieven op elk ogenblik te wijzigen. Klanten met een geldige schriftelijke overeenkomst worden steeds minstens ťťn maand voor het ingaan van de nieuwe prijzen en tarieven van deze veranderingen schriftelijk op de hoogte gebracht.

6.3. Consuma BVBA behoudt zich het recht voor deze Verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaandelijke waarschuwing. De wijzigingen zijn van kracht vanaf het ogenblik van publicatie ervan op de website van Consuma BVBA,

6.4. De klant dient Consuma BVBA tijdig op de hoogte te brengen van elke wijziging rnet betrekking tot de bij sluiting van deze overeenkomst verstrekte informatie. Eventuele schade geleden door Consuma B\/BA of door de klant ten gevolge van het niet tijdig bekendmaken van deze wijziging, blijft steeds ten laste van de klant.

7. Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

7.1. Consuma BVBA brengt de klant hierbij op de hoogte van het feit dat de door de klant verstrekte persoonsgegevens opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand en kunnen gebruikt worden voor de cormnerciŽle relatie tussen Consuma BVBA en de klant enerzijds, het cliŽnteel beheer, marktonderzoek, gebruikersprofilering, directe rnarketing en rnailing anderzijds. voorgaande lijst is niet limitatief. De klant heeft te allen tijde toegang tot deze gegevens en kan ingeval van onjuistheden de verbetering daarvan vragen, overeenkomstig de wetgeving inzake de bescherming man de Persoonlijke Levenssfeer dd. 8/12/1992.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Consuma BVBA is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet naleven van de bepalingen van deze overeenkomst. Tevens zal Consuma BVBA in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enige schade, waaronder indirecte verliezen, zakelijk verlies, inkomens of winstderving of gemiste besparingen, additionele uitgaven, financieel verlies of verlies of beschadiging van gegevens, die verband houdt rnet of het gevolg is van de schorsing, beŽindiging, storing of kwaliteit van de geleerde diensten.

8.2. Behoudens andersluidende eerdere schriftelijke afspraken, blijft de inhoud van gegevensverspreiding en -publicatie in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de klant., Consuma BVBA wordt niet geacht die te beperken of daarop toe te zien. Noch kan Consuma BVBA aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van enige publicatie, tenzij dit naar de mening van Consuma BVBA technisch mogelijk is en Consuma BVBA daartoe verplicht wordt door een gerechtelijke beslissing.

8.3. Consuma BVBA sluit alle mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot het doorzenden of ontvangen van informatie, van welke aard ook, uit.

8.4. Behoudens andersluidende eerdere schriftelijke afspraken, erkent de klant dat er geen enkele verantwoordelijkheid is van Consuma BVBA met betrekking tot gegevens eigendorn van de klant. De klant dient zelf alle mogelijke maatregelen te treffen om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van zijn gegevens te garanderen. tegen o.a. virussen en inforrnaticacrirninaliteit.

8.5. Consuma BVBA is niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van andere verstrekkers van welke diensten ook, aangesteld door Consuma BVBA, of voor fouten of gebreken in hun apparatuur.

8.6. De aanspraken van de klant onder deze overeenkomst sluiten alle andere aanspraken uit en zijn beperkt tot deze uitdrukkelijk vermeld in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden,

9, Overdracht

9.1. De klant kan deze overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een andere rechtspersoon of entiteit zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestermning van Consuma BVBA

9.2. Door de overdracht worden alle rechten en plichten uit deze overeenkomst overgedragen aan de overnemer die aanvaardt. Overnemer en overlater dienen Consuma BVBA een door beide partijen getekend bewijs te verschaffen van de overdracht van de overeenkomst.

9.3. De diensten van Consuma BVBA worden enkel verstrekt voor het overeengekomen gebruik De klant mag deze niet, noch geheel noch gedeeltelijk ter beschikking stellen, doorverkopen, verhuren of proberen te herverkopen of verhuren, aan eender welke derde partij, tegen eender welke vergoeding.

10. Duur

10.1. Voor doorlopende dienstverlening is deze overeenkomst van kracht voor de duur van minstens ťťn jaar, gerekend vanaf de datum van ondertekening van een bestelbon waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn. Na ťťn jaar wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende perioden van telkens twaalf rnaanden, tenzij ťťn van de partijen de overeenkomst beŽindigt op het einde van een periode, mits een aangetekende schriftelijke opzegging van 90 dagen.

10.2. Voor niet-doorlopende dienstverlening en levering van goederen wordt de duur van deze overeenkomst bepaald door de termijn nodig voor het volledig uitvoeren van de dienst of voor het leveren van bestelde goederen. De overeenkornst neemt een einde nadat beide partijen hun gedeelte van de overeenkomst volledig zijn nagekomen.

11. Wanbetaling, schorsing en beŽindiging

11.1. Consuma BVBA kan zonder verdere waarschuwing na niet betaling van het volledige factuurbedrag, inclusief kosten en interesten binnen de 14 dagen na een eerste schriftelijke aanmaning alle lopende diensten opschorten tot volledige betaling van alle uitstaande saldi. Deze schorsing doet geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen. Deze schorsing kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant.

11.2. Bij schorsing van lopende diensten blijven de vaste kosten hiervoor onverminderd doorlopen, en worden deze kosten ook gefactureerd.

11.3. Indien duidelijk blijkt dat de klant de uitstaande facturen niet kan vereffenen (bijvoorbeeld wegens faillissement of staking van betaling), of te kennen geeft dit niet te willen doen, kan Consuma BVBA onmiddellijk en onherroepelijk deze overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling beŽindigen, zonder opzegging of vergoeding. Dit doet eveneens geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen.

11.4. Bij zware en/of herhaaldelijke inbreuken op deze overeenkomst vanwege de klant, of hij hoogdringendheid of ingeval een bevel en/of beslissing van de overheid of het gerecht, kan de overeenkomst geschorst of beŽindigd worden, zoals vermeld in de voorgaande artikels.

11.5. Een schorsing kan enkel opgeheven worden indien er voldoende bewijslast bestaat van het nakomen van alle verplichtingen vormde klant.

11.6. In alle gevallen van beŽindiging, door Consuma BVBA of door de klant, blijven alle vergoedingen voor lopende diensten verschuldigd tot de effectieve dag van de beŽindiging van de overeenkomst. Bij beŽindiging behoudt Consuma BVBA het recht om de volledige betaling van alle uitstaande bedragen, vermeerderd rnet intrest te vorderen en een schadevergoeding te eisen voor eventuele schade die het geleden heeft ten gevolge van daden of nalatigheid van de klant.

11.7. Alle eventuele administratieve kosten voor de beŽindiging van deze overeenkornst, zowel door Consuma BVBA als door de klant zijn steeds ten laste van de klant.

11.8. Bij beŽindiging van deze overeenkomst worden alle gegevens eigendom van de klant die zich op een computer of server beheerd door Consuma BVBA bevinden, onherroepelijk verwijderd. Verlies van deze gegevens kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant.

11.9. Indien Consuma BVBA niet langer in de mogelijkheid is een bepaald goed of een bepaalde dienst te leveren, om welke reden ook, kan Consuma BVBA de overeenkomst laten beŽindigen op eenvoudige schriftelijk mededeling..

11.10. Geen enkele vorm van beŽindiging of schorsing kan aanleiding geven tot enige vorderingen, gerechtelijke of andere, vanwege de klant.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

12.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht. Elk geschil rnet betrekking tot deze overeenkomst of de totstandkoming ervan, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Tongeren.

12.2. In het geval ťťn of meerdere bepalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden ongeldig of nietig verklaard zouden zijn of worden, laat dit onverlet sz gelcfigheidvan cie overige bepalingen.